คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทร (0xxxxxxxxx)
อีเมล
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
วัน เดือน ปี เกิด
Line ID
Facebook
โครงการ เอเวอร์แลนด์ ที่ท่านสนใจ
ผู้แนะนำ
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
โครงการ เอเวอร์แลนด์ ที่ผู้แนะนำเป็นเจ้าของ
เงื่อนไขการสมัคร
- ผู้สมัครเป็นสมาชิก Everland Membership จะต้องเป็นเจ้าของ ห้องชุด หรือ บ้านเดี่ยว ของบริษัท เอเวอร์แลนด์ฯ ที่ทำการจองซื้อ ทำสัญญาจะซื้อจะขาย และโอนกรรมสิทธ์แล้วเท่านั้น
- ผู้สมัครเป็นสมาชิก Everland Membership จะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี ในวันสมัคร
- ผู้สมัครสามารถสมัครสมาชิก Everland Membership ได้ท่านละ 1 ชื่อเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์การเป็นสมาชิกให้บุคคลอื่นได้ ผู้ที่มีชื่อมีสิทธิ์สำหรับสะสมคะแนนได้เพียงผู้เดียวเท่านั้น
- หากสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว สมาชิกจะต้องแจ้งให้ บริษัท เอเวอร์แลนด์ฯ ทราบ โดยแจ้งได้ทางเว็บไซต์ Everland Membership หรือทางจดหมาย ในกรณีที่ บริษัท เอเวอร์แลนด์ฯ ไม่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว บริษัท เอเวอร์แลนด์ฯ จะไม่รับผิดชอบในการสะสมคะแนน
- การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ บริษัท เอเวอร์แลนด์ฯ หมายถึงการยินยอมให้ บริษัท เอเวอร์แลนด์ฯ ติดต่อคุณเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ไปรษณีย์ ข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) และอีเมล
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การแลกคะแนนส่วนลด บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบภายใน 90 วัน