นักลงทุน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554, 2555 และ 2556
        *หน่วย : ล้านบาท
  งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
  สินทรัพย์รวม 637.82 607.94 3201.51
  หนี้สินรวม 370.23 201.58 1779.54
  ส่วนของผู้ถือหุ้น 267.59 406.37 1421.97
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ธันวาคม 2554, 2555 และ 2556
        *หน่วย : ล้านบาท
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
  รายได้จากการขาย 459.58 18.47 499.65
  ต้นทุนขาย (253.29) (19.48) (367.98)
  กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 206.29 (1.01) 131.67
  รายได้อื่น 0.53 0.38 2.5
  ค่าใช้จ่ายในการขาย (25.18) (2.09) (69.77)
  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (20.93) (22.23) (52.58)
  ต้นทุนทางการเงิน (21.21) (15.43) (37.99)
  รายได้ภาษีเงินได้ - - 16.51
  กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี 139.51 (40.37) (9.67)
  กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 139.51 (40.37) (9.67)
  อัตราส่วนทางการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554, 2555 และ 2556
  อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
  อัตราส่วนสภาพคล่อง      
  อัตราส่วนสภาพคล่อง ( เท่า) 3.13 2.81 2.95
  อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.03 0.03 0.46
  อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.12 (0.03) (0.50)
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 277.36 12.04 341.87
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ( วัน) 1.30 29.89 1.05
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.36 0.03 0.24
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 987.13 10,343.21 1,503.84
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ ( เท่า) 760.07 - 2.75
  ระยะเวลาชำระหนี้ ( วัน ) 0.47 - 130.94
  Cash Cycle ( วัน ) 987.95 10,373.11 1,373.95
  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร      
  อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 44.89 (5.45) 26.35
  อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) 34.85 (137.11) 1.86
  อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ) 35.47 19.30 (3,293.13)
  อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 30.32 (214.12) (1.93)
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 70.34 (11.98) (1.06)
  อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน      
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 18.37 (6.48) (0.51)
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 648.89 (94.42) (12.96)
  อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.61 0.03 0.26
  อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน      
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.38 0.50 1.25
  อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.58 0.33 0.56
  อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 4.05 0.70 (5.92)
  อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า) 0.32 (0.03) (0.27)
  มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) 0.87 0.70 0.66
เกี่ยวกับเรา
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีโครงการตั้งอยู่หลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด บริหารงานโดย ยึดหลัก " ทำเลเยี่ยม ทุกโครงการสรรสร้าง ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์และมี เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว " ได้คุณภาพเหนือมาตรฐานและมีความสมบูรณ์แบบ โดยคำนึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ทนทาน ออกแบบโดยสถาปนิกที่มีประสบการณ์ ทำให้ทุกตารางนิ้วของการออกแบบได้ถูกนำมาใช้อย่างครบครัน สะดวกสบาย สำหรับผู้อยู่อาศัย และประโยชน์ใช้สอยของผู้ที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ตลอดจน ระบบการบริหารที่ทันสมัย ดูแลโดยทีมงานบริหารมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างความ สำเร็จในอนาคต และบรรลุหลักในการดำเนินงานที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลงาน และบริการที่เหนือความคาดหมายของลูกค้า
ติดต่อเรา
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
223/96 อาคาร คันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
ชั้น 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์. : 0 2361 6156-60
โทรสาร : 0 2720 7598-9
อีเมล : info@everland.co.th
ติดตาม