นักลงทุน
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อบริษัท : บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Everland Public Company Limited
ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 223/96 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 21
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ10260
เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000762
ปีที่เริ่มก่อตั้ง : ปี 2531
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประเภท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ปี 2537
ชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ : "EVER"
Home Page : www.everland.co.th
โทรศัพท์ : 0-2361-6156-6
โทรสาร : 0-2720-7598-9
ทุนจดทะเบียน : 3,238,416,588 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ : 3,238,416,588 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 2,158,944,392 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2556)
เกี่ยวกับเรา
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีโครงการตั้งอยู่หลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด บริหารงานโดย ยึดหลัก " ทำเลเยี่ยม ทุกโครงการสรรสร้าง ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์และมี เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว " ได้คุณภาพเหนือมาตรฐานและมีความสมบูรณ์แบบ โดยคำนึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ทนทาน ออกแบบโดยสถาปนิกที่มีประสบการณ์ ทำให้ทุกตารางนิ้วของการออกแบบได้ถูกนำมาใช้อย่างครบครัน สะดวกสบาย สำหรับผู้อยู่อาศัย และประโยชน์ใช้สอยของผู้ที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ตลอดจน ระบบการบริหารที่ทันสมัย ดูแลโดยทีมงานบริหารมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างความ สำเร็จในอนาคต และบรรลุหลักในการดำเนินงานที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลงาน และบริการที่เหนือความคาดหมายของลูกค้า
ติดต่อเรา
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
223/96 อาคาร คันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
ชั้น 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์. : 0 2361 6156-60
โทรสาร : 0 2720 7598-9
อีเมล : info@everland.co.th
ติดตาม