นักลงทุน
ข่าวประชาสัมพันธ์
08-07-2014
ดาวน์โหลด

เรียน        กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       ตามที่ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
รุ่นที่ 1 (EVER-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 1,079,441,538 หน่วย
โดยมีกำหนดการใช้สิทธิได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 4 ครั้ง ในวันที่ 31 มีนาคม 2557
(วันใช้สิทธิวันแรก), 30 มิถุนายน 2557, 30 กันยายน 2557 และ 28 พฤศจิกายน 2557
(วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) ตามลำดับ โดยมีอัตราการใช้สิทธิที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1
หุ้น ราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 1 บาท นั้น

       บริษัทฯได้แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2557 ผลของการใช้สิทธิมีรายละเอียด ดังนี้
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น (EVER-W1) จำนวน 1,079,441,538 หน่วย
       จำนวนผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้               1        ราย
       จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิในครั้งนี้              135,000,000 หน่วย       
       จำนวนหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิในครั้งนี้              135,000,000 หุ้น       
       จำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิในครั้งนี้              135,000,000 บาท

หลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 944,441,538 หน่วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ                                           (นายขุมทรัพย์ โลจายะ)
                                           กรรมการผู้จัดการ

< ข่าวก่อนหน้า
ข่าวถัดไป >
กลับหน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีโครงการตั้งอยู่หลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด บริหารงานโดย ยึดหลัก " ทำเลเยี่ยม ทุกโครงการสรรสร้าง ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์และมี เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว " ได้คุณภาพเหนือมาตรฐานและมีความสมบูรณ์แบบ โดยคำนึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ทนทาน ออกแบบโดยสถาปนิกที่มีประสบการณ์ ทำให้ทุกตารางนิ้วของการออกแบบได้ถูกนำมาใช้อย่างครบครัน สะดวกสบาย สำหรับผู้อยู่อาศัย และประโยชน์ใช้สอยของผู้ที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ตลอดจน ระบบการบริหารที่ทันสมัย ดูแลโดยทีมงานบริหารมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างความ สำเร็จในอนาคต และบรรลุหลักในการดำเนินงานที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลงาน และบริการที่เหนือความคาดหมายของลูกค้า
ติดต่อเรา
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
223/96 อาคาร คันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
ชั้น 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์. : 0 2361 6156-60
โทรสาร : 0 2720 7598-9
อีเมล : info@everland.co.th
ติดตาม